Хотел-ресторант Ахилея - за контакт Адрес за контакти: “ОЛИМПИЯ ГРУП” ООД, гр. Балчик, к.з. Двореца, хотел “Ахилея”.

Наталия Атанасова - управител, тел: +359 (0)896 806622  -   09:00-18:00 часа
Рецепция, тел/факс: 0579/7 66 06      - 00:00-24:00 часа
е-mail: olimpiagrup@abv.bg
Банкови сметки: ОББ АД BIC: UBBSBGSF IBAN:  BG58UBBS88881000675991

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

            Обща информация

            Считано от  25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

            Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

„Олимпия груп” ООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

„Олимпия груп” ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно  установени  задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Принципи при обработката, събирането и съхраняването на лични данни

Правно основание за обработването:

Ние обработване и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими за предоставяне на туристическите услуги по настаняване и изхранване, както и всички други услуги, предоставяни на място в Хотелите ни.

Като Администратор на лични данни- Олимпия груп” ООД полага дължимата грижа и предприема съответните и изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиента.

За повече информация моля свържете се с нас по емейла: olimpiagrup@abv.bg