Хотел-ресторант Ахилея - за контакт Адрес за контакти: “ОЛИМПИЯ ГРУП” ООД, гр. Балчик, к.з. Двореца, хотел “Ахилея”.

Наталия Атанасова - управител, тел: +359 (0)896 806622  -   09:00-18:00 часа
Рецепция, тел/факс: 0579/7 66 06      - 00:00-24:00 часа
е-mail: olimpiagrup@abv.bg
Банкови сметки: ОББ АД BIC: UBBSBGSF IBAN:  BG58UBBS88881000675991

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

            Обща информация

            Считано от  25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

         „Олимпия груп” ООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ние обработване и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими за предоставяне на туристическите услуги по настаняване и изхранване, както и всички други услуги, предоставяни на място в Хотелите ни.

Като Администратор на лични данни- Олимпия груп” ООД полага дължимата грижа и предприема съответните и изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиента.

За повече информация моля свържете се с нас по емейла: olimpiagrup@abv.bg

2020 година „Олимпия груп” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073-17093 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации иконкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

2021 година„Олимпия груп” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по 

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

№ на АДБФП: BG16RFOP002-2.089-2408-C01

Бенефициент:    „ОЛИМПИЯ ГРУП“ ООД ЕИК 124539847

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.11.2021г.Край: 02.02.2022г.